หาอะไรก็เจอ

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

การใช้เครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน
การจัดตั้งสมาคม APEC เพื่อการศึุกษาทางอินเตอร์เนต
ตามกระแสการเปลี่ยนสังคมที่ต้องมีความรู้ใหม่เป็นหลักฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีและการเก็บความรูั้ใหม่จึงเป็นสิ่งที่ เราขาดไม่ได้ สถาบันการศึกษาและครูมีบทบาทมากขึ้นเพราะต้องเตรียมการเรียนการสอนเพื่อส่งนักเรียนให้เข้าทำงาน ในสังคมใหม่ สมาคม APEC เพื่อการศึกษาทางอินเตอร์เนตจัดทำไว้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวของนักเรียน และครู
เมื่อต้นปี 2001 มูลนิธิการศึกษา APEC รับเสนอโครงการทำกิจกการที่จะทำให้ลดความต่างระดับการศึกษา เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อมูลนิธิการศึกษา APEC จะสนับสนุนทางด้านงบประมาณให้ ทั้งหมด 79 สถาบันเสนอโคงการมา และในที่สุด 4 สถาบันได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันที่จะได้รับงบประมาณมูลค่า 60 ล้านดอลล่า สหรัฐ แต่เนื่องจากโครงการของสถาบันดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันมากมูลนิธิการศึกษา APEC จึงเสนอให้สถาบัน ดังกล่าวจัดเป็นสมาคม (consortium) เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำกิจการ
ตัวแทนสี่สถาบัน คือ CITE(มหาวิทยาลัยฮ่องกง), EDNET (รัฐบาลสหรัฐและสิงคโปร์), KERIS(กาหลี-ACEN ผู้ดำเนินกิจการ), 2020 Communications Trust Group(นิวซีแลนด์) ไปประชุมที่เม็กซิโกเมื่อปี 2001 ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่มีประชุมเจ้าหน้าที่ของ APEC ในประชุมดังกล่าวตกลงว่าจะจัดเป็นสมาคม และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ปี 2001 สมาคมเพื่อร่วมมือในการศึกษาทางอินเตอร์เนตจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในสามคมมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทน 1 คนจากสถาบันต่าง ๆ คณะกรรมการทำหน้าที่ปรับและควบคุม กิจการและประเมินผลการทำงานด้วย เพื่อทำให้คณะกรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจัดสำนักงานของสมาคมใน KERIS

1 ความคิดเห็น:

ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กล่าวว่า...

-สีและการตกแต่ง5
-เนื้อหาและภาพประกอบ5

Powered By Blogger